Henley Centre Model of Holidaymaking(Greek and English Version)

στις

The english version is available bellow the Greek one

Ο Βρετανός Henley θεωρείτε ως φυσικός ακόλουθος του Plog. Ο βρετανός ανέπτυξε ένα μοντέλο από 4 φάσεις που καθορίζουν την εξέλιξη του τουρίστα. Αντίθετα από τον Plog, ο Ηenley πιστεύει ότι οι τουρίστες δεν ανήκουν σε ένα αμιγώς συγκρότημά αλλά σε ένα εξελισσόμενο μοντέλο που ο τουρίστας εξελίσσετε με την πάροδο του χρόνου.

  • Phase 1 -Bubble Travelers
  • Phase 2-Idealized Experience Seekers
  • Phase 3-Seasoned Travelers
  • Phase 4-Complete Immersers

Όπως είναι ευρέος κατανοητό οι Bubble Travelers είναι το πρωταρχικό στάδιο ενός τουρίστα. Χαρακτηρίζονται από έλλειψη χρήματων και από γνώση πάνω στην οργάνωση των διακοπών τους. Το βασικό τους κίνητρο για να ταξιδέψουν είναι η περιέργεια.

Το επόμενο στάδιο είναι οι Idealized Experience Seekers. Πλέον οι Bubble Travelers έχουν μια βασική εμπειρία και μεταλλάσσονται σε Idealized Experience Seekers. Τώρα έχοντας γνώση πορεύονται με περισσότερη αυτοπεποίθηση και ταξιδεύουν κυρίως στο εξωτερικό.

Νομοτελειακά το επόμενο επίπεδο είναι οι Seasoned Travelers. Σε αντίθεση με τους Idealized Experience Seekers πλέον είναι σίγουροι ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα πολύπλοκο ταξίδι με βασικό σκοπό την αναζητείς εμπείρων στο εξωτερικό.

Το τελικό στάδιο είναι οι Complete Immersers. Σε αυτό το στάδιο οι τουρίστες πλέον ενδιαφέροντες απολυτά για την ένταξη τους σε μια διαφορετική κουλτούρα και πλέον είναι έτοιμοι να εντρυφήσουν σε ξένες κουζίνες αλλά και να μάθουν την γλώσσα της περιοχής που επισκέπτονται. Οι τουρίστες πλέον είναι απολυτά οργανωμένοι αλλά δεν είναι μεθοδικοί.

Ακριβώς με την ιδιά λογική που αντιπαρέθεσα την άποψη μου με το μοντέλο του Plog έτσι και με τον Henley πιστεύω ότι το μοντέλο του δεν έχει κάποια χρησιμότητα στις μέρες μας.

Είναι τα στεγανά που χρησιμοποιούν τα μοντέλα αυτά που δεν βασίζοντε στην ρεαλιστικότατα της σημερινής εποχής. Υπάρχουν τουρίστες με πάρα πολλά χρονιά εμπειρίας που και χρήμα διαθέτουν και χρόνο αλλά ανήκουν στην κατηγορία των  Bubble Travelers. Σκεπτείτε λίγο τους ανθρώπους που επιλέγουν κρουαζιέρες οι οργανωμένα πακέτα. Είναι στο ενδιάμεσο των κατηγοριών Bubble Travelers και Idealized Experience Seekers.

Το βασικό πρόβλημα είναι η εξέλιξη όσο παράδοξο και εάν ακούγετε. Γνωρίζω προσωπικά ανθρώπους που έχουν ταξιδέψει κυριολεκτικά σε πάνω από 4 ηπείρους αλλά ανήκουν στα στάδια των  Bubble Travelers και Idealized Experience Seekers και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να σταματήσουν να ταξιδεύουν αλλά και ταυτόχρονα δεν πρωκειτέ να εξελιχθούν. Από την άλλη ξέρω ανθρώπους που μέχρι μια προχωρημένη ηλιακά δεν έχουν ταξιδέψει αλλά όταν ταξιδεύουν τα χαρακτηριστικά τους είναι απολυτά συνυφασμένα με τους Complete Immersers.

Ακόμα ένα αντεπιχείρημα  μου είναι η αδυναμία της ύπαρξης target marketing αφού άμα οι τουρίστες είναι εξελίξιμοι, δεν έχει σημασία να επενδύσει κάποιος σε κάποιο από τα 3 πρώτα στάδια αφού τελικά όλοι αργά η γρηγορά θα καταλέξουν στο τέταρτο στάδιο.

Επιπρόσθετος ένα ακόμα πρόβλημα είναι ότι δεν είναι ξεκάθαρο το ποτέ θα γίνει η μεταβίβαση από το ένα στάδιο στο άλλο και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αδυναμία ύπαρξης μιας στρατηγικής σχεδίασης για ανάλυση των τουριστών.

Όπως έκανα και με το μοντέλο του Plog θα χρησιμοποιήσω παραδείγματα που μέσω τον οποίων θα προσπαθήσω να εδραιώσω τα επιχειρήματα μου.

Στο πρώτο παράδειγμα είναι ο Γιάννης, ο οποίος λόγο της φοβίας της μητέρας του για αεροπλάνα δεν είχε την ευκαιρία όταν ήταν μικρός να ταξιδέψει στο εξωτερικό και μετά την ενηλικίωση του μη έχοντας χρόνο λόγο σπουδών έκανε το πρώτο του ταξίδι του στο εξωτερικό σε ηλικία των 25. Έχοντας πολλούς φίλους που είχαν ταξιδέψει στο εξωτερικό, και πλέον έχοντας αρίστη γνώση ξένων γλωσσών αλλά και της κουλτούρας της χωράς που θα ταξίδευε μέσω ενημέρωσης που είχε διαδικτυακά στο πρώτο του ταξίδι εντάχθηκε κατευθείαν στους  Complete Immersers. Ένιωθε ανετά λόγο γλώσσας αλλά επίσης λόγο ενθουσιασμού δοκίμασε τοπικές λιχουδιές και αποτέλεσε πρότυπα τουρίστα που προσπαθεί να αφομοίωση ότι μπορεί από τον τόπο που επισκέφτηκε.

Στο δεύτερο παράδειγμα η Μαρία ταξίδευε με οργανωμένα ταξίδια από τότε που σταμάτησε να κλαίει όλη την ώρα (3 ετών). Η Μαρία δεν σταμάτησε ποτέ να επιλεγεί οργανωμένα ταξίδια ακόμα και σαν φοιτήτρια. Οπότε η Μαρία από την αρχή δεν ξέφυγε ποτέ από το ενδιάμεσο του Idealized Experience Seeker και  Seasoned Traveler. Και ούτε δείχνει σημάδια ότι θα ξεφύγει.

Σε μια εποχή σαν την δική μας είναι ακραία δύσκολο να ορίσουμε ξεκάθαρα ένα συγκεκριμένο μοντέλο ποσό μάλλον ένα εξελικτικό μοντέλο τεσσάρων σταδίων.

To βασικό πρόβλημα που ανάγετε από αυτά τα μοντέλα είναι ο λόγος ύπαρξης τους. Για πιο λόγο να τα αναλύσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε. Εάν πρόκειται για marketing campaign είναι πολύ απλά μοντέλα οπότε είναι άχρηστα. Για να κατανοήσουμε καλύτερα το αντικείμενο μας σαν επαγγελματίες του χώρου είναι πολύ απλουστευμένα. ΤΟΤΕ??

Αυτά τα μοντέλα μας βοηθούν να εμβαθύνουμε στο αντικείμενο μας. Είναι πολύ βασικό να ξέρουμε το αντικείμενο μας πριν ασχοληθούμε με αυτό. Σε αυτά τα μοντέλα μπορούμε να δούμε τις απαρχές του τουριστικού κινήματος και την εξέλιξη του στο πέρασμα του χρόνου.

Παρακαλώ περιμένω τις ενστάσεις σας και τα σχόλια σας.

Στο επόμενο μου άρθρο θα ορίσουμε τι είναι ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ  με ανάλυση ορισμών.

ENGLISH VERSION

British Henley is the natural follower of Plog. The British developed a model of 4 phases that determine the evolution of the tourist. Unlike Plog, Henley believes that tourists do not belong to one category but to an evolving model that the tourist is evolving over time.

Phase 1 – Bubble Travelers
Phase 2-Idealized Experience Seekers
Phase 3-Seasoned Travelers
Phase 4-Complete Immersers

As is widely understood, Bubble Travelers is the primary stadium of a tourist. They are characterized by a lack of money and a knowledge of the organization of their holidays. Their main motivation to travel is curiosity.

The next stage is the Idealized Experience Seekers. Now Bubble Travelers have a basic experience and are transformed into Idealized Experience Seekers. Now having the knowledge they are moving with more confidence and travelling mainly abroad.

Logically the next level is Seasoned Travelers. Unlike Idealized Experience Seekers, they are now confident that they can cope with a complicated journey with the main purpose of looking abroad.

The final stage is Complete Immersers. At this stage, tourists who are most keenly interested in joining a different culture are now ready to go to foreign cuisines but also to learn the language of the area they are visiting. Tourists are now perfectly organized but not methodical.

With the same logic that I disagreed with Plog’s model, I will disagree also with Henley, I think his model is of no use in our day.

They are the foundations that these models use, which do not rely on the realism of today’s era. There are tourists with a great deal of experience and money that they have time but they belong to the Bubble Travelers category. Think little about the people who choose cruises the organized packages. It is in the middle of the categories Bubble Travelers and Idealized Experience Seekers.

The basic problem is the evolution as paradoxical it may sound. I personally know people who have literally travelled to more than 4 continents but are in the stages of Bubble Travelers and Idealized Experience Seekers, and they will never stop travelling and at the same time, they are not going to evolve. On the other hand, I know people who have not travelled until an advanced solar, but when they travel their features are totally intimate with Complete Immersers.
Another argument is the failure of target marketing, since if tourists are able to develop, it does not matter if someone invests in one of the first three stages, after all, the market will end up in the fourth stage.

In addition, one more problem is that it is not clear that the transaction from one stage to another will never happen and this results in the inability of a strategic planning for the analysis of tourists.

As I did with Plog’s model, I will use examples through which I will try to consolidate my arguments.

The first example is John, because of his mother’s fear of aeroplanes he did not have an opportunity when he was young to travel abroad. When he will become an adult, he did not have time to travel because of his studies and he made his first trip abroad at the age of 25. Having many friends who had travelled abroad and now having a good knowledge of foreign languages and the culture of the country that would travel through information that was online on his first trip was joined directly to Complete Immersers. He felt comfortable speaking, but also excited about taste local delicacies and he was a model tourist trying to assimilate himself from the place he visited.

In the second example, Maria travelled with organized trips since she stopped crying all the time (3 years old). Maria never stops joining organized trips even as a student. So Maria from the beginning never escaped from the middle of the Idealized Experience Seeker and Seasoned Traveler. And it does not even show signs of going away.

At a time like ours, it is extremely difficult to clearly define a specific model amount rather a four-stage evolutionary model.

The basic problem that emerges from these models is the reason for their existence. For the purpose of analyzing them and using them. If it’s a marketing campaign they’re very simple models so they’re useless. To better understand our subject as professionals in the field is very simplified. THEN??

These models help us deepen our object. It is very basic to know our subject before we deal with it. In these models, we can see the beginnings of the tourist movement and its evolution over time.

Please, I am waiting for your objections and your comments.

In my next article, we will define what is TOURIST with an analysis of definitions.

 

Copyrighted.com Registered & Protected

copyright

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s